Wij ontwerpen woningen en interieurs op maat. Nieuwe indelingen met eventueel bouwkundige ingrepen in de constructie en de gevel, de vloer of het dak. We maken daarbij een voorstel voor materialen en kleuren. Desgewenst kunnen we je van dienst zijn met de inrichting en styling door middel van een meubelplan en een verlichtingsplan.

Initiatie

De basis van een goed ontwerp is jouw input als opdrachtgever. Om te bepalen of we je van dienst kunnen zijn hebben we een korte vragenlijst. Aan de hand van je antwoorden kunnen we een financiële inschatting maken voor het plan. We nemen vervolgens contact met je op voor een opname op locatie of (in het geval van nieuwbouw) een afspraak bij ons op kantoor. Hierin bespreken we je wensen meer in detail en komen tijdsplanning en financiële planning aan bod. Naar aanleiding van deze afspraak kunnen we tot een officiële opdracht komen.

Schetsontwerp

Zodra we opdracht van je hebben gekregen gaan we aan de slag met een schetsontwerp. Deze bestaat uit enkele principe-indelingen: schetsmatige plattegronden, aanzichten en/of 3d schetsen. Ook geven we hierin een aanzet tot de beoogde sfeer aan de hand van voorbeeldprojecten, materialen en kleuren. Deze voorstellen bespreken we met je middels een korte presentatie. De daaruit voortvloeiende feedback nemen we mee in de volgende fase.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp stellen we de indeling vast in plattegronden, aanzichten en eventueel 3D visualisaties. Een kleurenstaat en materialenstaat geeft inzicht in de uiteindelijke keuzes met betrekking tot de vloer, wand en plafondafwerking. Ook maken we een werkomschrijving met daarin een nadere toelichting op bepaalde aspecten van het plan, zoals afwerkingsniveau. Tot slot doen we in deze fase een toetsing van het vooraf besproken budget. Dit alles bespreken we wederom met jou, meestal in de vorm van een presentatie.

Definitief Ontwerp

Nadat we het voorlopig ontwerp met uw feedback hebben afgerond komen we aan bij het definitief ontwerp. Hierin werken we de tekeningen verder uit en tekenen we details. Ook de materialen- en kleurenstaat maken we definitief met verdere specificaties. We maken een lichtplan en een voorstel voor losse interieurelementen zoals meubels met specificaties. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht vragen we technisch advies bij gespecialiseerde consultants. Zodra we akkoord hebben van jou op het definitief ontwerp gaan we de volgende fase in. Op basis van een definitief ontwerp kunnen we een omgevingsvergunning laten aanvragen bij een nieuwbouwwoning of een verbouwing waarbij we vergunningsplichtige onderdelen aanpassen.

Aanbesteding

Bij nieuwbouw- en verbouwprojecten schakelen we in de aanbestedingsfase externe partijen in. Zij vragen we aan de hand van het plan met de beoogde planning offertes op bij één of meerdere aannemers/interieurbouwers. Afhankelijk van het plan kiezen ze eventueel nog aparte onderaannemers en leveranciers voor bepaalde onderdelen van het plan (bijvoorbeeld meubilair). We analyseren en vergelijken de offertes en gaan in onderhandeling over de offertes. Vervolgens stellen we een definitieve offerte en planning op voor de realisatiefase.

Realisatie

In de realisatiefase voert de aannemer het werk uit.  Pp locatie laten we controleren of de gekozen aannemer het werk uitvoert zoals contractueel is vastgelegd en binnen de afgesproken planning. Bij elk plan komen onvoorziene dingen voor. Deze worden nauwgezet bijgehouden in een meer- en minderwerk overzicht, welke aan bod komen bij wekelijkse bouwvergaderingen. In de eindfase van het project is er een voor- en eindoplevering.

Prijzen

Uiteraard hangen de prijzen af van een aantal factoren: zoals de grootte en complexiteit van het project en het gewenste afwerkingsniveau. Op basis van een eerste intake maken we een inschatting van de te verwachten bouw- en inrichtingskosten. Daarbij zit een offerte voor ons eigen honorarium tot en met het voorlopig ontwerp. We kunnen vooraf een indicatie geven van ons honorarium voor de fasen daarna, maar die is pas definitief vast te stellen zodra het voorlopig ontwerp gereed is. Werkzaamheden die buiten de opdracht liggen kunnen we uitvoeren voor €90 per uur.